Homeopathie in strijd tegen computervirussen

09-05-2004

-

door verscheen in :
5 minuten
Leestijd:

Velen onder ons werden er al mee geconfronteerd: het ene moment functioneert je PC’tje perfect, maar even later valt er niets meer mee aan te vangen of ben je plots kostbare bestanden kwijt. De klassieke informatica schrijft dit toe aan zogenaamde virussen, immers, één van de centrale stellingen in het positivistische wereldbeeld waarop zij zich baseert poneert een strikte tweedeling tussen hardware en software. In deze visie loopt het mis met de computer wanneer er op één of andere manier een kwaadaardig stukje programmatuur op de hardware terechtkomt, een ‘virus’. Dit impliceert dat het volstaat ervoor te zorgen dat een virus niet uitgevoerd wordt door de hardware om moeilijkheden te vermijden. De informaticasector speelt daarop in door de computergebruiker dure anti-virusprogramma’s te verkopen. Ze laat echter na te wijzen op de nevenwerkingen zoals het vertragen van de computer en geeft blijk van een ongelooflijke arrogantie wanneer ze beweert dat anti-virusprogramma’s alle computer-problemen oplossen. De kritische gebruiker weet immers al lang beter.

Het kon niet dus uitblijven: na de overweldigen-de successen van de homeopathie in de geneeskunde snelt ze nu ook de IT-sector te hulp. Sinds enkele jaren proberen vooruitstrevende en kritisch denkende informatici de oude dogma’s van de klassieke computerwetenschappen achter zich te laten. Zij verwerpen de dichotomie hardware—software en stellen dat voor een juist begrip een holistische benadering zich opdringt. In een baanbrekend artikel gepubliceerd in het gereputeerde tijdschrift "AlterBit" formuleert Prof. dr. Paul Ruetzer van het befaamde Shelldork Center for Alternative & Meta Science het als volgt: "De mechanistische visie computer als machine heeft gefaald, men moet de PC als entiteit in het geheel van zijn omgeving zien en een hermeneutische totaalvisie ontwikkelen die afstapt van het positivistische vakjes-denken".

Volgens Ruetzer zijn computervirussen artefacten die in de computer zelf ontstaan wanneer deze zich niet in evenwicht met zijn omgeving bevindt; virussen zijn dus net zoals zogenaamde software bugs een symptoom van dieper gewortelde problemen. Ruetzer verkent dan ook wegen om de oorzaken te bestrijden, waar de informatica-industrie zich louter met symptoombestrijding bezighoudt. De benadering vanuit een holistisch perspectief heeft geleid tot twee behandelingswijzen die complementair zijn, maar die beide steunen op de principes die reeds hun nut bewezen hebben in homeopathie.

De eerste methode concentreert zich op de computergebruiker. Hij wordt behandeld met een homeopathische oplossing van virusdefinities en MicroSun Security Bulletins. Na langdurige research is Ruetzer’s team erin geslaagd hiervan een homeopathisch preparaat te maken. De informatie wordt in binaire vorm overgebracht op zuiver water door er een elektrische stroom met wisselende polariteit doorheen te laten vloeien. De bekende geheugenwerking van water zorgt voor de opslag van deze informatie. Vervolgens verdunt men het informatiewater volgens de geijkte homeopathische procedures tot C20 of C40 oplossingen.

Bij de tweede methode is het de computer die centraal staat. De moeilijkheid was hier uiteraard het vinden van de juiste toedieningswijze. Experimenten met oplossingen hebben namelijk een te sterk effect, wat de verdunningsgraad van de informatie ook was. De computer komt in een toestand van volledige rust, de computergebruiker daarentegen vertoont steevast tekenen van verhoogde nervositeit. Meer succes werd behaald met een andere, zeg maar gerust geniale aanpak. Men start opnieuw van virusdefinities en security bulletins in binaire vorm op een gewone floppy disk. Men overschrijft nu 99 % van de bits met een willekeurig gekozen 0 of een 1 en kopieert het resultaat naar een nieuwe floppy waarbij de originele volgorde gewijzigd wordt door een permutatie om het geheel te vitaliseren. Men herhaalt deze procedure nu 20 tot 40 maal om het equivalent van een homeopathisch C20 of C40 preparaat te bekomen. Toediening is nu de eenvoud zelf: de diskette is werkzaam zolang ze in de floppy drive van de computer zit, ze hoeft zelfs niet gelezen te worden.

De klassieke anti-virussoftware benadert elke computer op dezelfde manier, de homeopathische behandeling daarentegen wordt afgestemd op de individuele patiënt. De homeopathische IT-professional selecteert de virusdefinities en security bulletins waarop de preparaten gebaseerd zijn op basis van het beeld van computer en gebruiker. "Sommige patiënten voldoen aan een Sobig.F beeld, terwijl anderen eerder een MyDoom of een Nachi type zijn," aldus Ruetzer. Het succes is enorm, Ruetzer kan tientallen gevallen citeren die dankzij zijn behandeling geholpen werden, daar waar de klassieke informatica machteloos stond : "het kosmische evenwicht tussen computer, gebruiker en omgeving wordt hersteld."

Natuurlijk ondervindt dit werk veel weerstand vanuit de IT-industrie. "Verrassend is dat niet, zij zien immers hun economische belangen aangetast door onze superieure benadering en gebruiken alle middelen, vooral laster, om zich te weren," zo zegt Ruetzer. En kritiek is er dan ook: de informaticaindustrie beschul-digt Prof. Ruetzer en zijn medewerkers van kwakzalverij. Bill Elissons, CEO van de bekende firma MicroSun noemt de homeopathische benadering pure oplichterij. "De zogenaamde behandeling is zeer duur en heeft geen bewezen werking," aldus Elissons, hierin bijgetreden door de dubieuze Belgische organisatie SKEPP die al eerder in opspraak kwam door haar controversiële standpunten.

Fundies

"De critici zijn fundamentalisten à la Bin Laden die hun varkensoogjes maar eens moeten opentrekken voor de waarheid," zo stond onlangs te lezen in een opiniestuk van Cochon en Hekelman, journalisten bij de kwaliteitskrant De Schemering. "Het spreekt vanzelf dat deze behandeling duurder is dan de klassieke," aldus Ruetzer, "het is immers een benadering die het individu respecteert en dus meer tijd in beslag neemt." Er zijn bovendien diverse studies die de werking van deze methodes aantonen. De meest recente betrof elf proefpersonen die een nieuwe computer kregen. Elk van hen werd preventief behandeld met onze homeopathische methode en zeven ervan hebben nu, een jaar later, nog steeds geen problemen. Twee verwijderden de homeopathische floppy disk om gegevens te laden, maar uiteraard werden zij uit de resultaten van de studie weggelaten aangezien zij de voorgeschreven behandeling niet volgden. De twee overigen lijden aan ernstige stoornissen, maar zij hebben dan ook een internetaansluiting zodat ze eigenlijk ook niet echt in het kader van de studie passen. Hiermee is dus onomstotelijk bewezen dat de homeopathische aanpak bijna 100 % succes garandeert.

Niet enkel behoren computervirussen tot het verleden, maar er wordt ook gedacht aan een toepassing van analoge technieken bij het bestrijden van spam. "Voorlopige resultaten bij gebruikers zonder emailadres geven spectaculaire resultaten te zien," aldus dr. Frank Ishy, een medewerker van Ruetzer, "de gebruikers die nu experimenteren met onze anti-spam middelen ontvangen helemaal geen ongewenste elektronische post." De toekomst ziet er dus goed uit voor de computergebruiker.

Disclaimer: Elke overeenkomst met bestaande personen of situaties is hetzij de bedoeling van de auteur, hetzij een gelukkig toeval. In ieder geval hebben de betrokkenen het geheel aan zichzelf te wijten.

Geert Jan Bex is doctor in de theoretische fysica en doet nu onderzoek in informatica.

Authors
Geert Jan Bex
Publicatiedatum
09-05-2004
Opgenomen in
Homeopathie