Codex Alimentarius onder vuur

Een kettingbrief
30-03-2010

-

door verscheen in :
8 minuten
Leestijd:
In juli 2009 kreeg ik een mail, getekend Jan Devriendt. De man blijkt een alternatief genezer uit het Limburgse en noemt zichzelf medisch raad- gever (zie www.medischecounseling.be). Opvallend eraan is de verwijzing naar de Codex Alimentarius als betrof het een ge- heel nieuwe regelgeving, uitgaand van de Europese Unie, die zou ingaan eind 2009. Volgens de mail houdt die regelgeving on- der meer in dat alle natuurlijke geneesmid- delen, waaronder de antroposofische en de Ayurvedische, verboden zullen worden en we voortaan dus enkel “giftig bespoten voedsel en chemisch/ syntetische medicij- nen” tot ons zullen kunnen nemen. Dat is voorwaar geen leuk vooruitzicht. Alleen: het klopt niet.

Zie hier de brief:

Beste mensen, 
Gepushed door de machtige pharmaceutische lobby, 
is de overheid steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. 
Eind 2009 zou deze zogenoemde 'Codex Alimentarius' regel in gaan. 
Maar als er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst bespreekbaar gemaakt. 
Weinig mensen weten hiervan omdat het niet in het reguliere nieuws te vinden is. 
Dus voordat we het weten gaat deze regel sluipsgewijs al in en heeft u alleen nog de keuze uit giftig bespoten voedsel 
en chemisch/syntetische medicijnen. En dan is het te laat! 
Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet waar: 
in sommige landen zijn al bedrijven failliet of failliet aan het gaan. 
Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel maken 
maar niet meer verkopen! Het is dus menens. 
Voorbeelden van de nieuwe regels: 
- geen natuurlijke vitaminen meer in baby- en kindervoeding (zogenaamde voedselveiligheid). 
- een groot deel van alle antroposofische geneesmiddelen (en ook van andere natuurlijke middelen, zoals ayurvedische) 
valt buiten de toegestane samenstelling en wordt dus verboden (de enige reden is dat de registratie-criteria zo zijn opgesteld dat deze middelen erbuiten vallen). 
Er zijn niet genoeg politieke partijen die tegen deze knieval van de overheid voor de pharmaceutische industrie in actie willen komen. 
Maar bij 1 miljoen handtekeningen is de EU verplicht te luisteren. 
Daarom is het ontzettend belangrijk dat veel mensen deze actie van de stichting Eliant gaan steunen met handtekeningen. 
Eliant is een antroposofisch initiatief, maar de zaak waar zij voor strijden is veel breder. 
Het gaat niet alleen om alternatieve geneeskunst en babyvoeding maar om de vraag in hoeverre wij toestaan dat de overheid 
(in dit geval de EU) onze vrije keuze beperkt. 
Tot nu toe is dit medium onze enige kracht om hiertegen wat te doen. 
Dus: vertel het door! 
Vul je naam en email in om de 1 miljoen te halen zodat het bespreekbaar gemaakt wordt. http://www.eliant.nl/?ac=Teken+de+petitie 
Stuur deze email svp. door aan mensen waarvan je denkt dat ze dit initiatief een warm hart toedragen. 
Groetjes, Chris. 

ELIANT

Achter de petitie-actie staat, zo klinkt het in de mail, de antroposofische stichting Eliant. Op de website van de Nederlandse tak van die organisatie (www.eliant.nl) staat echter te lezen: “LET OP: ER IS GEEN KOPPELING TUSSEN DE ACTIE ELIANT EN DE CODEX ALIMENTARIUS. Er circuleren diverse alar- merende berichten over richtlijnen in de Codex Alimentarius en de eventuele gevol- gen daarvan voor o.m. landbouw, voeding en gezondheidszorg. In de berichtgeving wordt verwezen naar de actie Eliant.eu en/ of Eliant.nl die gestart zou zijn vanwege deze Codex. Deze informatie is niet juist. De Actie Eliant is in november 2006 gestart door de Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie. Een van de doelstellingen is invloed uit te kunnen oe- fenen op ontwikkelingen in de Europese politiek en regelgeving en hiervoor een voldoende groot netwerk te realiseren.” ELIANT verenigt de belangrijkste Europese antroposofische koepelorganisaties. Zij slo- ten zich in 2006 aaneen met als doel de an- troposofie zwaarder te laten wegen binnen Europa. Daartoe startten zij deze petitie. Ze hopen een miljoen Europese handtekenin- gen te verzamelen, omdat dat aantal een belangrijk politiek gewicht heeft. Eén mil- joen handtekeningen zullen ervoor zorgen dat het antroposofische gedachtegoed en de toegepaste antroposofie, waaronder Steinerscholen, biologisch-dynamische landbouw en antroposofische gezond- heidszorg, ernstiger zullen genomen wor- den binnen de Europese wetgeving, zo klinkt het.

Het is maar zeer de vraag in hoeverre dat wenselijk is. De antroposofie is een occulte filosofie, die gelooft in reïncarnatie, zich verzet tegen vaccinatie en het blanke ras als het hoogste stadium in de evolutie van de mensheid beschouwt. Ze gelooft dat de mens uit vier verschillende lichamen be- staat, waaronder een etherlichaam en een astraal lichaam. Op die veronderstelling zijn de antroposofische geneeskunde en het antroposofisch onderwijs gebouwd. Ziekte ontstaat doordat het evenwicht tussen de vier lichamen verstoord is, zo luidt het. Om de ontwikkeling van deze vier lichamen bij het kind te bevorderen, mag men in Stei- nerscholen voor de leeftijd van zeven jaar geen beroep doen op het verstand van een kind, omdat het etherlichaam dan nog niet geboren is, en het geheugen van een kind niet trainen voor het geslachtsrijp is, want het astrale lichaam laat dan nog op zich wachten. Los van deze kwestie, echter: hoe zit het nu met dat zogenaamd nakende verbod op natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding, en met die Codex Ali- mentarius?

Codex Alimentarius

Op de website www.codexalimentarius.be komen we meer te weten over de Codex Alimentarius. Het gaat in essentie om een dik boek vol normen en richtlijnen met be- trekking tot de productie en verwerking van voedsel. De Codex werd samengesteld door een speciale commissie, de Codex Alimentarius Commissie, die in 1963 in het leven werd geroepen door de FAO (Voedsel en Landbouworganisatie) en de WHO (We- reldgezondheidsorganisatie). Het doel van het boek was om voedselnormen, richtlij- nen en praktijkcodes vast te leggen in het kader van het gezamenlijke FAO/WHO- voedselprogramma. De onderwerpen die erin aan bod komen gaan van hygiëne in voedingsbedrijven tot een specifieke om- schrijving van productiemethoden voor een bepaald product. Het is niet verplicht om de Codex te volgen, tenzij de wetge- ving van een bepaald land dat zo bepaalt. In eerste instantie dient het boek als een algemene leidraad, zodat men wereldwijd op een gelijke manier kan produceren, vol- gens internationaal aanvaardbare normen. De wetgeving in een bepaald land kan er- naar verwijzen of er richtlijnen uit overne- men, maar kan er ook aanpassingen aan toevoegen, waardoor de regels meestal strenger worden.

De commissie wil vooral de gezondheid van de consumenten beschermen en eerlijke handelspraktijken verzekeren. Ze probeert ook al het werk op vlak van voed- selnormen dat regeringen en NGO’s on- dernemen, te coördineren. Op die manier zorgt ze voor een toenemende uniformise- ring van de wereldwijde wetgevingen om- trent voedselveiligheid. Het leidt ertoe dat overheidsinstanties steeds meer verwijzen naar de Codex Alimentarius.

Momenteel zijn 182 landen en 1 internatio- nale organisatie lid van de commissie, met Somalië als meest recent aangesloten land. De commissie staat zeer kritisch tegenover biotechnologische voeding, voedings- supplementen en voedingsadditieven. Ze baseert zich voor haar richtlijnen op we- tenschappelijk onderzoek door (voedings) deskundigen over de hele wereld. Je kunt haar rapporten inkijken op www.codexali- mentarius.net.

Verborgen agenda

In de mail is sprake van het verbieden van een groot deel van de “natuurlijke midde- len” en van biologische voeding door de Codex Alimentarius. Het is duidelijk dat de opsteller ervan handelt met bijzonder wei- nig kennis van zaken of, wat waarschijnlij- ker is, een verborgen agenda hanteert. Er wordt een verontrustend zwart-wit verhaal opgehangen om de lezer snel tot onder- tekening van de petitie te laten overgaan. Typisch aan dergelijke verhalen is onder meer de onmogelijkheid om een en an- der te verifiëren (“in sommige landen zijn al bedrijven failliet of failliet aan het gaan. Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel maken maar niet meer verkopen! Het is dus menens”). “Sommige landen” en “een producent” zijn uiteraard erg moeilijk na te trekken. Ook kenmerkend is de naïeve stelling dat alles wat natuurlijk is, per defi- nitie goed is voor de mens. Reguliere ge- neesmiddelen worden uiteraard als giftige synthetische producten afgeschilderd. In de Codex is overigens niets terug te vin- den over het verbieden van biologische voeding of natuurlijke geneesmiddelen. Er worden wel kwaliteitsnormen gesteld. En terecht, zo blijkt in de praktijk.

Natuurlijke middelen

Sommige zogeheten natuurlijke middelen bevatten stoffen die erg schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Aan het begin van de jaren 1990 kregen specialisten van diverse Brusselse ziekenhuizen een abnor- maal groot aantal vrouwen met ernstige nierklachten over de vloer. Het bleek dat zij eetlustremmers en urine-afdrijvende mid- delen op basis van “natuurlijke” Chinese kruiden hadden geslikt. Meer dan honderd van hen kreeg te horen dat hun nieren door het gebruik van deze producten onherstel- baar vernietigd waren. In een meerderheid van die gevallen ontwikkelde zich later kan- ker aan de urinewegen. Ook van Ayurve- dische kruiden is bekend dat ze heel wat schadelijke stoffen kunnen bevatten.

Het essentiële probleem met de zogehe- ten natuurlijke middelen en met de vele voedingssupplementen die in de voe- dingssector te koop zijn, is dat ze tot nog toe aan grondige controle en regelgeving ontsnappen. Daardoor worden ingrediën- ten niet altijd correct vermeld, ontbreekt een bijsluiter of verzwijgt die eventuele nevenwerkingen, enzovoort. Antroposo- fische middelen zijn wel erkend als medi- cijn, maar dit zonder bewijs van werking te moeten leveren (ze kregen samen met de homeopathie de zogenaamde vereenvou- digde registratie). Op die manier vormen natuurlijke middelen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. In de rekken van de natuurvoedingswinkel vind je heel wat producten waarvan de verkoper (die vaak pretendeert een voedingsdeskundige te zijn) geen flauw idee heeft wat er in zit. Het slachtoffer is hier de consument, die blin- delings vertrouwt op zijn leverancier en overgeleverd is aan de willekeur van de al dan niet te goeder trouw of met kennis van zaken handelende producent.

Net daarom wil die Codexcommissie initi- atieven nemen, niet in de rol van controle- rende overheid, maar als internationale, de- mocratische organisatie ter bescherming van de consument. Ze doet dit trouwens al meer dan 40 jaar. Niets nieuws onder de zon, behalve een mail die de zaken incor- rect voorstelt en vraagt een petitie te on- dertekenen die over iets anders gaat. Is dat wat we mogen verwachten van een alter- natief medisch raadgever?

Lukas Roels is docent fotografie.

Authors
Lukas Roels
Publicatiedatum
30-03-2010
Opgenomen in
Voeding & Dieet